367 RA AL-FIRDAUS TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS NURUL IMAN TELAGA JERNIH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTS NAJM NUUR TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA HALWANI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA ISTIQOMAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS AL-HABIB TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA BAJA KUNING TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIN 5 LANGKAT TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS AL-AMANAH SANGGALIMA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL-HIDAYAH HINAI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS PARIPURNA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS AL BANNA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS MUSAWIYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS SABILAL AKHYAR TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIN 3 LANGKAT TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS BAJA KUNING TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS PUTRI BABUSSALAM TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS IKABA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUL HIDAYAH DOGANG TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS AL-MUTTAQIN TANJUNG PUTUS TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUL FIKRI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS ANNUR TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS AR RAHMAN BUBUN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS AL-WASHLIYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS BABUSSALAM BESILAM TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA HALIMSYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL HAFZA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS AL-IKHLAS TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAN 2 LANGKAT TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA MELATI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS AL-AMANAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL-AMIN BABALAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUL IMAN BESITANG TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AN-NAJWA DARUSSA ADAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA RAUDHATUL JANNAH STABAT TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS MIFTAHUL JANNAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS SINAR ISLAMI BINGAI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS NURUL IMAN SELAYANG TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS MADINATUL ILMI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS DALAAILUL KHAIRAT TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AR-RIDHA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS MIFTAHUL ULA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS AMALIYAH RINTIS TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL-AMIN SYAJAROTUL IMAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AHSANIL HASNA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA JAMAIYAH MAHMUDIYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUL HUDA BESITANG TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA SALSABILAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUL IKHLAS STABAT TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUL FADILLAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL-KHAIDAR STABAT BARU TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL-ANSHAR TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS DARUL ULUM AL-MUHAJIRIN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS ISLAMILILLAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUL AZIZAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS AR RIDWAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS AIR TAWAR TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIN 11 LANGKAT TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MA JAMIYAH MAHMUDIYAH TANJUNG PURA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL-MAARIF TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS NURUL IMAN PADANG REBA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL EMIS GANJIL | 367 MIS KEBUN KELAPA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS NURUL IMAN TELAGA JERNIH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS LUBUK TAPAH AIR HITAM TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS PERSIAPAN BESITANG TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUL HIDAYAH KARANG REJO TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA ASMAAUL HUSNA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS NURUL ISLAM TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA SALSABILA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AR-RAHMAN STABAT TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AR-RAHIM TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS AL IKHWAN SERAPUH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA BUNAYYA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AN-NAJAH BABALAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS ASMAAUL HUSNA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL-ISHLAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS PALUH MANIS TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS KARISMA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA DALAAILUL KHAIRAT TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS AL-CHALIDIYAH STABAT TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS AL FALAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS ISLAMIYAH TG PUTUS TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS UMMUL QURA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA ARAFAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA IBUNDA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS NURUL ILMI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS MUSAWIYAH KENANG TANI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA EKA TARUNA JAYA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA MIFTAHUL HUDA TRANS TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUL AZMI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS AL-WASHLIYAH PANGKALAN SUSU TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS HARAPAN JASA MAKMUR TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA RUMAH PELANGI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA ASLAMIYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS NURUL IMAN PADANG REBA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA ISLAMIYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL-ARAFAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS BUNGARA ESTATE TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIN 2 LANGKAT TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS PANGKALAN BIDUK TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS RHAUSAN FIKRI ISLAMIC SCHOOL TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS AL IKHLAS PANGKALAN SUSU TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS AL-KALAM TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS MIFTAHUL JANNAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NUR HASANAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL-HUDA SEI LEPAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUL IHSAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS PEMATANG CENGAL TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL EMIS GANJIL | 367 MIS NURUL FIKRI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS MISBAHUL ARIFIN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL-IHSAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA MIFTAHUL HASANAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS TPI SUMBER REJO TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS AL-MUTTAQIN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA ADZKIA TANJUNG PASIR TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS AL-HASANUDDIN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL-HIKMAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS AL-MUTTAQIIN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AZ-ZAHRA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS NURUL HUDA PEMATANG CENGAL TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS AL ARIF TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS NURUL ISLAM PALUH DUNGUN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS JAMAIYAH MAHMUDIYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL-FARHAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA BAROKAH BESITANG TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS AL-IKHLAS PANTAI BUAYA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS AMALIYAH TANJUNG TIGA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL FALAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS NAJM NUUR TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS DARUL ULUM TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS CAHAYA UMMI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUL ILMI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA FASTABIQUL KHAIRAT TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS PEMATANG TENGAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS AL WASHLIYAH DESA LAMA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS DARUL HIKMAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS NURUL AMAL KUALA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS AL-HIDAYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AMALIYAH RINTIS TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL-BANNA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUL HIDAYAH UMMI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS MUHAMMADIYAH SIDOMULYO TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 AZ-ZAHROH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUL HUDA BABALAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS NURUL IHSAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS HALABAN BESITANG TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS AL-ISLAMIYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA SALIMAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS AL-HIDAYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA RIZKI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS PPM AL-YUSRIYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL EMIS GANJIL | 367 MIS NURUL HASANAH HINAI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA RAUDHATUL ILMI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA ANAK SHOLEH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA FATHUL ULUM TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 NURUL HIDAYAH P. TUALANG TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS AL HIDAYAH AIR HITAM TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS AR RAHMAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS ALWASHLIYAH PANGKALAN BRANDAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS TARBIYAH WALADIYAH PULAU BANYAK TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS PANTAI CERMIN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUL HUDA SEI LEPAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS AL-KHAIRIYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AN NAMIRAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS TPI SUMBER REJO TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AMAL BHAKTI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL-HIDAYAH PANGKALAN SUSU TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL HAFIZ BESITANG TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTS HARAPAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS AL HUSEINY PBRANDAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS AL-IKHSANIYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS TPI BASILAM TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL IKHLAS TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS NURUL IHSAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS DINUL ISLAM TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS AL-WASHLIYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS DARUL YATAMA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIN 12 LANGKAT TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL-MUTTAQIN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS PEMBANGUNAN 2 TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL-AMANAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA BUNGONG SEULANGA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NUR HIKMAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA DARUL HIDAYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS SWASTA AN-NADIA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AR-RAHMAN AIR TENANG TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS AMALIYAH SECANGGANG TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS TAAJUSSALAAM TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS UBUDIYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA RIDHATUL IKHWAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA MIFTAHUL JANNAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS ISTIQOMAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS WATHANIYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL-HUDA KUALA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS BAITUL AMIN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIN 4 LANGKAT TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA HAWWARI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS TELADAN GEBANG TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS ALBANNA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AN-NUR TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIN 13 LANGKAT TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUL HUDA TELUK MEKU TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL EMIS GANJIL | 367 MAS BABUSSALAM BESILAM TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS YPII TANJUNG PURA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUL IDA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS MULIA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA DINUL ISLAM HINAI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL MAARIF SIRAPIT TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS AR-RAHMAN BUBUN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA CITRA GEBANG TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS MUKHTARIYAH HALABAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA DARUL MUNAWWARAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS MUHAMMADIYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS AL-IKHWAN SERAPUH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS NURUL HIDAYAH UMMI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS HAJJAH SITI JULIA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS DARUL HASANAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA UMMUL QURA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA ASRARIAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS AL USWAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS TPI SEI BAMBAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA FATIMAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS DARUSSAADAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURZANNAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUL HAFIZH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS AL-JAMIYATUL CHALIDIYAH STABAT TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS NURUL HUDA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS RAUSHAN FIKRI ISLAMIC SCHOOL TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUL FAJRI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS NURUL IMAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AN-NUR SANGGALIMA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSN 2 LANGKAT TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NAJM NUUR TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS FATHUR RAHMAN AL-QALASADI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA FORIB TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AN-NUR TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AZ-ZUHROH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUZ ZAINI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS NUR-ZANNAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS NIURUL FAUZI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS AL-KAUTSAR LAILY TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS NURUL FAUZI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL-ARIF TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTS NURUL AZMI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS HALWANI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUL HIKMAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS AMAL MAARUF SALAPIAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS ASMAAUL HUSNA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAN 3 LANGKAT TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS AZADIN ANHAR TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS ULUL ILMI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS DARUL ULUM AL MUHAJIRIN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA JABBAR SHABRINA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS HALIMSYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUL IMAN GEBANG TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA ADIBA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS TPI T PUTUS TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS ISLAMIYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS TPI BASILAM TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL-MAHRUS TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS AL WASHLIYAH P BERANDAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL-MUHAJIRIN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS PP AL-YUSRIYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUL HASANAH HALABAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL KAUTSAR LAILY TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS KAMPUNG BARU TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS BAITURRAHMAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AR-RAHMAN SIRAPIT TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUL HUDA KARANG REJO TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA MARITZA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS NURUL IKHLAS TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AWWALUSSHOLIHIIN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUL AMAL KUALA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA UMMI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA DINUL HASANAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS MULIA SECURAI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL BAROKAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS MIFTAHUL ULA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL IJTIHADIYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS NURUL HASANAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS NURJANNAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL MAARIF HINAI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS AL-ISLAMIYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA DARUL ARAFAH BESITANG TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS AZ-ZAHROH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS MIFTAHUL ULA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS NURUL IHSAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUL TAQWA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS RANTAU PANJANG TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA MIFTAHUL IMAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS KHOIROTUN NISA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS AL-BANNA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS NURUL HUDA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA HIBATULLAH STABAT TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS AL HAFZA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTS FATIMAH AZZIKRA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA BI AL-NAZHAR TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS AWWALUS SHOLIN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AISYIYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS FATHUR RAHMAN AL-QALASADI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA LESTARI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL FAJAR TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AN-NAJAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AMANAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS BUDAYA LANGKAT TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL-ISLAMIYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIN 15 LANGKAT TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA CAHAYA UMMI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS NURUL AZMI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA KHOIROTUN NISA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS NURUL HUDA GEBANG TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS AL WASHLIYAH LUBUK KASIH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS TAAJUSSALAAM TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS NURUL IMAN GEBANG TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS AL-HABIB TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIN 8 LANGKAT TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS NURUL HIDAYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA BAITURRAHMAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL-FATH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA MULIA SECURAI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AN-NUR SECANGGGANG TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTS UNGGULAN BILA NUSA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MI AL-MAHFUZ TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL-MAHSURAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA HARAPAN HINAI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL MAHFUZ TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS NUR BAHRI TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS ATTARBIYAH ISLAMIYAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS AL-ILHAAM TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS ISLAMIYAH AL-FALAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS AL-IHSAN PERTUMBUKAN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS NURUL AMAL KUALA TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA NURUL HUDA PEMATANG CENGAL TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AMALIYAH SECANGGANG TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA PERGURUAN NURUL MUBIN TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MTSS NURUL IMAN SELAYANG TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA AL HIKMAH TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 RA JANNATUL FIRDAUS TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MIS BI AL-NAZHAR TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL | 367 MAS SABILAL AKHYAR TELAH MENYELESAIKAN EMIS GANJIL |
...

PENMAD LANGKAT

Seksi Penmad Lakukan Perapian dan Percepatan User ...

Rabu 2022-11-30

...

PENMAD LANGKAT

Seksi Penmad Terima Tim BPKP Terkait Evaluasi PIP ...

Rabu 2022-11-30

...

PENMAD LANGKAT

Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ma...

Selasa 2022-11-29

...

PENMAD LANGKAT

Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke 77 K...

Senin 2022-11-28

...

PENMAD LANGKAT

Rakorda BAN PAUD dan PNF Tahun 2022

Senin 2022-11-28

...

PENMAD LANGKAT

Kasi Penmad Ikuti Gerak Jalan Santai Menyambut Per...

Kamis 2022-11-24

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah me...

Selengkapnya

HJ.SITI AMINAH S.Ag MA

KASI PENMAD LANGKAT


Hari Ini : 3703 Viewer
Bulan Ini : 5365 Viewer
Tahun Ini : 106748 Viewer
Total : 126431 Viewer

RAUDATUL ATFAL

Jumlah PTK : 635 Orang

43 Laki - Laki

592 Perempuan

Jumlah Siswa

1477 Laki - Laki

1428 Perempuan

Status IJOP

160 Aktif

1 Tidak Aktif

Sarpras

659 Bangunan

MADRASAH IBTIDAIYAH

Jumlah PTK : 1872 Orang

452 Laki - Laki

1420 Perempuan

Jumlah Siswa

7979 Laki - Laki

7367 Perempuan

Status IJOP

160 Aktif

1 Tidak Aktif

Sarpras

1513 Bangunan

MADRASAH TSANAWIYAH

Jumlah PTK : 1222 Orang

428 Laki - Laki

794 Perempuan

Jumlah Siswa

4738 Laki - Laki

4615 Perempuan

Status IJOP

160 Aktif

1 Tidak Aktif

Sarpras

1238 Bangunan

MADRASAH ALIYAH

Jumlah PTK : 818 Orang

325 Laki - Laki

493 Perempuan

Jumlah Siswa

2328 Laki - Laki

2875 Perempuan

Status IJOP

160 Aktif

1 Tidak Aktif

Sarpras

579 Bangunan

© 2021 PENMAD LANGKAT